Aanpassing van de wet op de arbeidsongevallen in de private sector

De wet van 21 december 2013 brengt verscheidene wijzigingen aan de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 aan.

Het begrip “arbeidsongeval” wordt uitgebreid tot het ongeval dat een werknemer buiten de uitoefening van zijn overeenkomst is overkomen maar dat veroorzaakt is door een derde wegens de uitvoering van de overeenkomst.

Deze wijziging is op 7 februari 2014 in werking getreden.

Het voorbeeld bij uitstek is dat van een bankbediende die schade lijdt ten gevolge van een aanval van een ontevreden klant (bv wiens krediet geweigerd werd) buiten (de openingsuren van) het bankagentschap.

Voor meer informatie kan u de site consulteren van het Fonds voor Arbeidsongevallen :

http://www.fao.fgov.be/site_nl/documents/wijzigingenarbeidsongevallenwet_000.pdf

Of kan u de wet consulteren (Belgisch Staatsblad van 27/01/2014) :

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/01/27_1.pdf#Page7

Het koninklijk besluit van 19 maart 2014 introduceerde het concept van “licht ongeval”:

“ een ongeval dat niet leidt tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid en waarvoor geen tussenkomst van de geneesheer nodig was, maar alleen zorg die pas na het ongeval werd toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.”

Artikel 2 van het KB voorziet dat voor zulke lichte arbeidsongevallen er geen aangifteplicht aan de verzekeraar geldt, tenzij de gevolgen van het ongeval nadien erger worden.

Deze vrijstelling van de aangifteplicht geldt echter alleen als deze lichte arbeidsongevallen geregistreerd worden in het EHBO-register (het register van interventies in het kader van eerste hulp zoals voorzien in het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp).

Als het licht ongeval nadien verergert, moet de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber aangifte van het ongeval doen binnen de acht dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die waarop hij werd geïnformeerd over de verergering van het licht ongeval.

Koninklijk besluit van 19 maart 2014 :

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/04/10_1.pdf#Page22

Next events

  • Jun. 11, 2024 Belrim Events

    Belrim general assembly

  • Jun. 20, 2024 Belrim Events

    Belrim Golden Jubilee